ബഹുമാന്യരെ,

വില്യാപ്പിള്ളി മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എന്ന മഹദ് സ്ഥാപനം, 4 പതിറ്റാണ്ടായി ഇസ്ലാമിക പഠനം മുൻനിർത്തി, അത് കഴിഞ്ഞ് യത്തീമീങ്ങൾക്കൊരു ആശ്രയ കേന്ദ്രം ഒക്കെ ആയി മാറുകയും ഇന്നിപ്പോൾ 2020 കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ എണ്ണപ്പെട്ട, പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് സ്കൂളുകളിൽ പ്രധാന സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ തക്ക രൂപത്തിൽ അറിവിൻ്റെ വ്യാപ്തി വദ്ധിപ്പിക്കാനും, കൊടുക്കാനും കഴിഞ്ഞ, കഴിയുന്ന വലിയൊരു സ്ഥാപനം, അതാണ് വില്ല്യാപ്പിള്ളി മുസ്ലിം ജമാഅത്ത്.

ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ അനാഥകളുടെ പഠനം മുതൽ വിവാഹം വരെ നടത്തിക്കൊടുക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു ശാഖ ജൂൺ.27. 2020 ഇൽ. ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൻ്റെ കലവറയായ ഈജിപ്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ പറ്റി എന്നതും ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളാവാൻ ആ നാട്ടുകാരല്ലാത്ത ആ ജില്ലക്കാരല്ലാത്ത കുറെ പേർ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചു എങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കർമ്മവും, ധർമ്മവും ഒന്ന് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ.
Alt
Alt
Alt
Alt

Causes we care about

We connects nonprofits, donors, and companies in nearly every place around the Kerala.

The trusted choice of donors

We connects nonprofits, donors, and companies in nearly every country around the world.
Alt

Austin Leon

San Jose
Donation
₹2500
Alt

Alvina Betty

Liverpool
Donation
₹20000
Alt

Jasper Flelix

Newcastle
Donation
₹5000

Maximum tax
benefit

Publicity
or anonymity

Guaranteed
and relevance

Numbers speaking

Love learning about crazy facts? Then read these amazing facts that will tickle your brain.
Alt

Beneficiaries

$M
Over 25600 directly beneficiaries of our
foundation programme.
Alt

Happy Donators

+
458+ people donate our charity to with
100% happy heart.
Alt

Beneficiaries

Our work would not be possible without
dedicatd 137 volunteers.
Indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the
moment, so blinded by desire, that they cannot foresee.

Our exciting events

Here are our exciting events...would be great to see you at the next one!
  • Ongoing
  • Upcoming

Why people love us

Please read below to see what a few of our charity partners have to say about us.

Team behind MJ Villiappally

Our work would not be possible without the work of our dedicated volunteers.

Our Magazine

Alt

Thaliyola

Thaliyola

Indignation and dislike mens all
beguiled demoralized.
Alt

Smrithirekha

Smrithirekha

Indignation and dislike mens all
beguiled demoralized.
Alt

Our Main Magazine

Our Main Magazine

Indignation and dislike mens all
beguiled demoralized.

Projects we have done

The right way to live as a human being, Just help to those people really need your help.
URGENT CAUSE

Causes we care about

Alt

Sponsor school fees

The campaign aims to prevent, protect & rehabilitate children below the...
You can help with this

Live as a human being

Alt

Become a Volunteer

Become a Volunteer

Indignation and dislike mens all
beguiled demoralized.
Alt

Become a Volunteer

Become a Volunteer

Indignation and dislike mens all
beguiled demoralized.
Alt

Become a Volunteer

Become a Volunteer

Indignation and dislike mens all
beguiled demoralized.
Alt

Become a Volunteer

Become a Volunteer

Indignation and dislike mens all
beguiled demoralized.

Become a volunteer

Please read below to see what a few of our charity partners have to say about us.

    X